آخه اینا رو هم از اونجا وارد می‌کنن؟ واردات قحطه؟ کشور قحطه؟