بازوان، پرتوان و تنومند؛
اما دریغ!
تو نخستین مردی نیستی که میخواهی این گران را
با زبان برداری؛
و ناکام می‌مانی!