کاریکاتوری که برای طراحی جلد (کاور) قسمت دهم رادیو طنزیم طراحی شد.

صوت این قسمت از رادیوطنزیم را در اینجا بشنوید.

خاطرات وزیر راه از اتریش،

به همراه

مصاحبه جنجالی و منتشر نشده وزیر راه