یکی از کارهای قدیمی که به نظرم رسید موقعیت مناسبیه برای نمایشش!
تقدیم به کسی که ثابت کرد ما میتوانیم تنها شعار نیست.