در حالی مجلس رأی مثبت به شفافیت بانکی برای غرب و صادرکنندگان تروریسم می‌دهد که با شفافیت آراء نمایندگان برای مردم مخالف است!